Ειδήσεις & Σχόλια για Τουρισμό, Περιβάλλον, Οικονομία

Νέα Έρευνα Διανέοσις: Τουρισμός Και Αγροδιατροφή Στην Ελλάδα

Η έρευνα, η οποία προσφέρεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή εξετάζει για ποιους λόγους δεν έχει ευδοκιμήσει η διασύνδεση μεταξύ των κλάδων του τουρισμού και της αγροδιατροφής στη χώρα μας και πως μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα. Μεταξύ άλλων προτείνει την δημιουργία ενός "Γαστρονομικού DMO", ενός "branding εγχώριου γαστρονομικού χαρτοφυλακίου" κσι την ενιαία προβολή του ελληνικού γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος.