Αντί "Ελίνικον" δεν το ξαναλέγανε Χασάνι να κάνει απήλ και στο ταργκετγκρουπ των επενδυτώννν;