Εγκαινιάζουμε ένα νέο τομέα του Ecoclub ο οποίος θα εστιάζει στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στον Τουρισμό, το Περιβάλλον και άλλους Τομείς από πράσινη σκοπιά.

We are introducing a new section focusing on Greece, particularly on Tourism, the Environment and other Economic sectors from a green perspective.